Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O zakładzie

Zakład zajmuje się: 

w zakresie gospodarki odpadami:

 • zbiórką oraz wywozem odpadów stałych na terenie gminy Lubrza,
 • odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce,
 • pobieranie i ewidencjonowanie opłat za usuwanie odpadów stałych,
 • utrzymaniem czystości i porządku,
 • edukacją ekologiczną,

w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 • administracją i zarządzaniem budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy Lubrza,
 • reprezentacją własności komunalnej gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 • naliczaniem i pobieraniem opłat z tytułu czynszu najmu,
 • wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • świadczeniem na rzecz mieszkańców usług remontowo-budowlanych i innych związanych z eksploatacją budynków i mieszkań,
 • windykacją należności,

w zakresie gospodarki wodnej:

 • dostarczaniem wody o określonych parametrach technicznych i jakościowych do mieszkańców w 10 sołectwach na terenie gminy Lubrza,
 • oszczędną i prawidłową gospodarką wodną, usuwaniem na bieżąco awarii, dbanie o ciągłą sprawność techniczną infrastruktury wodociągowej,
 • pobieranie i ewidencjonowanie opłat za pobraną wodę,
 • windykacją należności,

w zakresie gospodarki komunalnej:

 • realizacją zadań komunalnych dotowanych z Urzędu Gminy,
 • zimowym utrzymaniem dróg,

Sposoby załatwiania spraw w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy:

 1. Osoba, która chce korzystać z wodociągu wiejskiego występuje do Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków przyłącza wodociągowego i po ich otrzymaniu wykonuje na własny koszt przyłącz do sieci rozdzielczej. Po wykonaniu przyłącza następuje jego odbiór przez pracownika Zakładu.
 2. Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład przyjmowane są w kasie, która mieści się w siedzibie Zakładu. Wpłaty za wodę i lokale mieszkalne mieszkańcy poszczególnych wsi mogą dokonywać również u swoich sołtysów, którzy następnie rozliczają się z kasą Zakładu. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00. Wpłaty u sołtysów dokonywać można dnia 14 i 15 każdego miesiąca.
 3. Odpady komunalne gromadzone są przez mieszkańców w pojemnikach indywidualnych 120l, których wywóz na wysypisko międzygminne następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Odpady podlegające selektywnej zbiórce tj. szkło, oraz plastik gromadzone są w workach na ten cel przeznaczonych a ich odbiór następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Zakład przyjmuje podania dotyczące przydziału wolnych lokali mieszkalnych i po zbadaniu dotychczasowych warunków mieszkalnych przedstawia je do rozpatrzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubrzy. Na podstawie jej opinii Wójt gminy w Lubrzy przydziela wolny lokal mieszkalny.
 6. Zakład przyjmuje wnioski od mieszkańców lokali komunalnych dotyczące remontów i usprawnień i dokonuje napraw w ramach posiadanych środków finansowych.
 7. Zakład przyjmuje wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, analizuje je i wydaje decyzje, które akceptowane są przez Wójta Gminy.