Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny Księgowy - nie wyłoniono kandydata

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (575,50KB)


Dyrektor ZGKiM w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza.

Stanowisko: Główny Księgowy w wymiarze czasu pracy 1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  
 3. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) średnie lub wyższe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, jak również przeciwko wiarygodności dokumentów.
 7. Spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych tj. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1.    Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość pakietów biurowych (Word, Excel), znajomość programu komputerowego Płatnik, Księgowość budżetowa.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
 1. administracji samorządowej,
 2. kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. ustawy o finansach publicznych,
 4. ustawy o rachunkowości,
 5. sprawozdawczości budżetowej,
 6. prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
 7. ustawy o zamówieniach publicznych,
 8. Kodeksu pracy,
 9. ubezpieczeń społecznych,
 10. umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa,
 11. umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji,
 1. Kandydat powinien byś osobą komunikatywną, dyspozycyjną, z wysoką kulturą osobistą.
 2. Doświadczenie zawodowe 2 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie rachunkowością Zakładu, zapewniającego należytą ochronę mienia stanowiącego własność Zakładu.
 2. Organizowanie kontroli wstępnej i bieżącej obejmującej badanie legalności, rzetelności i prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Zakładzie.
 3. Terminowe opracowanie planów budżetowych.
 4. Realizacja operacji budżetowych.
 5. Opracowanie analiz, stanu majątkowego i wyników finansowych Zakładu.  
 6. Gromadzenie, kwalifikowanie, kontrola i bieżące księgowanie dokumentów finansowych.
 7. Rozliczanie wszelkich należności i wypłat Zakładu, podliczanie kont finansowych.  
 8. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych spraw finansowych
  w tym sprawozdań GUS.
 9. Rozliczanie inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych ze środkami
  trwałymi w użytkowaniu.
 10. Prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży.
 11. Kalkulacja cen usługi świadczone przez zakład.
 12. Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 13. Terminowe dochodzenie roszczeń.
 14. Prowadzenie księgi obrotu i sald.
 15. Naliczanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, rozliczanie
  i sprawdzanie deklaracji podatku od osób fizycznych, prawnych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty za gospodarkę odpadami

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1.
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 4. Praca przy monitorze ekranowym.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.   Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia itp.
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
 10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych z ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 2016r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 10:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1; 48-231 Lubrza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Arkadiusz Winnik

Dyrektor ZGKiM w Lubrzy