Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. księgowo-kadrowych

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor do spraw księgowo-kadrowych - skan dokumentu.pdf (460,37KB)


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 8 stycznia 2021 roku.

​Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza.

Stanowisko: Inspektor ds. księgowo-kadrowych w wymiarze czasu pracy 1 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) średnie lub wyższe.
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość pakietów biurowych (Word, Excel), znajomość programu komputerowego Płatnik, Księgowość budżetowa.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach samorządowych.
  2. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy - Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  3. Kandydat powinien byś osobą komunikatywną, dyspozycyjną, z wysoką kulturą osobistą.
  4. Doświadczenie zawodowe 2 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie kasy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie środków płatniczych gotówka, czeki),
  2. podejmowanie środków płatniczych oraz przyjmowanie dochodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od kontrahentów,
  3. bieżące i terminowe sporządzanie raportów kasowych,
  4. wypłacanie poborów na podstawie listy płac, zaliczek i przedpłat na podstawie poleceń wypłaty zatwierdzonych przez Dyrektora i Główną Księgową,
  5. wypłacanie innych należności z tytułu świadczonych usług lub dostaw,
  6. sporządzanie przelewów i innych dokumentów obrotu bezgotówkowego,
  7. prowadzenie rejestru vat obcych faktur i rachunków w celu zabezpieczenia terminowości ich realizacji,
  8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Zakładzie,
  9. bezpośredni nadzór i kontrola nad realizacją wszystkich zagadnień związanych z problematyka pracowniczą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  10. prowadzenie aktualnych rejestrów pracowników uwzględniając składniki wynagrodzenia,
  11. prowadzenie ewidencji i naliczanie stażu pracy do wysługi lat,
  12. kompletowanie pism do akt osobowych pracowników,
  13. bieżące przyjmowanie i wysyłanie poczty,
  14. prowadzenie rozliczeń ruchu znaczków pocztowych,
  15. zakup materiałów biurowych i środków czystości,
  16. wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych,
  17. rozliczanie ryczałtu za dojazdy,
  18. prowadzenie składnicy akt oraz należyte zabezpieczenie dokumentów,
  19. naliczanie należności za zużytą wodę ora wystawianie książeczek opłat za wodę,
  20. wysyłanie upomnień za nieterminowe wpłaty,
  21. prowadzenie analityki w komputerze wpłat dokonywanych przez odbiorców wody,
  22. rozliczanie należności za odpady stałe, wystawianie książeczek opłat oraz bieżące
  23. prowadzenie analityki wpłat za odpady stałe,
  24. wystawianie rachunków za najem lokali użytkowych oraz za najem mieszkań,
  25. prowadzenie imiennych zestawień wynagrodzeń dla pracowników,
  26. przeprowadzenie inwentaryzacji w określonych terminach,
  27. prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakładu,
  28. zastępstwo w czasie trwania urlopu gł. Księgowej w sprawach finansowych Zakładu.
 4. Informacja o warunkach zatrudnienia:
  1. Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  3. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
  4. Praca przy monitorze ekranowym.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 6.  Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia itp.
  5. Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie,
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych z ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 2016r. Nr 119, s. 1 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku do godziny 12:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1; 48-231 Lubrza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowo kadrowych”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu.

Arkadiusz Winnik
Dyrektor ZGKiM w Lubrzy


Pliki do pobrania:

DOCKlauzula informacyjna.doc (41,50KB)
DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (32,50KB)